مطالعات دورسنجي در پي جويي و اکتشافات معدني اولیژیست نفیس آباد یزد

مطالعات دورسنجي در پي جويي و اکتشافات معدني اولیژیست نفیس آباد یزد

مهندس غلامی پور مدیر اکتشاف و استخراج شرکت سیمون پارس جنوب با اشاره به اینکه محدوده مورد مطالعه در شمال شرقی استان یزد، در بين شهرهاي خرانق و اردکان قرار دارد؛ اشاره داشت معادن هماتیت متعددي در شمال و جنوب آن قرار گرفته است.

در اين طرح با استفاده از کاربردهاي سنجش از دور در پي جويي و اکتشافات معدني منطقه اشاره شده، درباره آلتراسيونها، کانيهاي آنها و چگونکي تفکيک واحدهاي ليتولوژيکي، تفکيک واحدهاي ساختاري و تکتونيکي منطقه تحقیقات صورت خواهد گرفت. بطور کلي واحدهاي ليتولوژيکي منطقه شامل سنگهاي ولکانيکي، ولکانيکي - رسوبي، رسوبي و دگرگونه هستند که در زمانهاي ژوراسيک، کرتاسه، کواترنري و ترشياري تشکيل شده اند. 

او افزود کليه عملياتي که بر روي تصاوير ماهواره اي در اين طرح در حال اجرا است؛ بمنظور آشکارسازي هرچه بيشتر خواص و چگونگي گسترش واحدهاي زمين شناسي و ليتولوژيکي و کاني سازي شده صورت خواهد گرفت. اين عمليات در فاز اکتشافي زمين شناسي بنحوي انجام خواهد شد که طي آن کنترل کننده هاي اصلي کاني سازي در منطقه بعنوان ردياب هاي اکتشافي مورد شناسايي قرار گرفته و با تلفيق آنها با داده هاي ژئوشيميايي، برداشتهاي صحرايي، مقاطع تهيه شده و آناليزهاي ژئوشيمي بهترين نتيجه را در کوتاه ترين مدت در راستای طرح های توسعه ای شرکت سیمون پارس جنوب ارائه نمایند. 

مدیر اکتشافات و استخراج شرکت سیمون پارس جنوب افزود: نقش سنجش از دور در اکتشاف کانسارها را مي توان به صورت زير خلاصه کرد:

نقشه برداري واحدهاي سنگ شناسي، چينه شناسي، خطواره هاي بزرگ و روندهاي ساختاري در طول نواحي که احتمال کانسارسازي وجود دارد. بسياري از کانسارها، با سازندها يا واحدهاي سنگ شناسي خاصي ارتباط دارند. شناسايي اين واحدهاي سنگ شناسي و چينه شناسي با داده هاي سنجش از دور، مي تواند به اکتشاف کانسارهاي موجود در آنها کمك کند. زمين شناسان با کمک تصاوير ماهواره ای مي توانند ارتباط بين کانسارها و ساختارهاي خطي ناحيه اي را شناسايي کنند. در يک ايالت کانه زايي، تعدد شكستگي ها و خطواره ها مي توانند راهنماي اکتشاف باشند، زيرا مجرايي براي عبور سيالهاي کاني زا هستند.

غلامی پور در ادامه افزود: برخی از روش هاي سنجش از دور نظیر تحلیل و پردازش تصوير می توانند در بارزسازي مناطق دگرسان شده استفاده شوند. يكي از اين روشها نسبت گيري باندي و تصاوير رنگي حاصل از آن براي بالا بردن پاسخ طيفي کانيها و کاهش پاسخ پوشش گياهي است. با وجود موفقيت آميز بودن اين روش براي جداسازي مناطق دگرساني، به خاطر اثر طيفي پوشش گياهي که شباهت قابل ملاحظه اي با برخی کانيهاي دگرساني دارد، اثر طيفي اين گروه از کانيها کاهش مي يابد. استفاده از روش تحليل مؤلفه هاي اصلي شيوه اي براي کمينه کردن اثر پوشش گياهي و تكيه بر باندهاي طيفي خاص براي بارزسازي کانيهاي مناطق دگرساني است. اين روش براي جداسازي مناطق دگرسان شده گرمابي بسيار موفقيت آميز است.